I. TOÅNG QUAN VEÀ XAÕ ÑAÊK LAO, HUYEÄN ÑAÊK MIL.

Ñaêk Lao laø moät trong 10 xaõ, thò traán cuûa huyeän Ñaêk Mil; laø xaõ bieân giôùi giaùp vôùi tænh Moldolkiri cuûa nöôùc baïn CamPuChia (CPC), caùch trung taâm huyeän lî Ñaêk Mil khoaûng 3 km; coù 02 tuyeán quoác loä 14 vaø quoác loä 14C ñi qua; ñoàng thôøi laø xaõ naèm trong tieåu vuøng phaùt trieån kinh teá troïng ñieåm phía Baéc cuûa tænh Ñaêk Noâng; vì vaäy, Ñaêk Lao raát thuaän lôïi trong vieäc giao löu haøng hoùa vôùi nöôùc baïn CPC vaø caùc vuøng kinh teá lôùn khaùc nhö TP Buoân Ma Thuaät vaø TP Hoà Chí Minh; Ñaêk Lao coù dieän tích ñaát töï nhieân lôùn, phong phuù vaø maøu môõ, dieän tích ñaát röøng töï nhieân lôùn, ñieàu kieän khí haäu, thôøi tieát thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån noâng-laâm nghieäp, phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp cheá bieán vaø xuaát khaåu.

         Vôùi lôïi theá dieän tích ñaát töï nhieân lôùn 25.375,75 ha, ñaát ñai phong phuù vaø maøu môõ, khí haäu, thôøi tieát thuaän lôïi…; qua ñoù, cho pheùp hình thaønh caùc vuøng chuyeân canh caây coâng nghieäp vaø caùc caây noâng nghieäp ngaén ngaøy phuïc vuï cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán.

Ñaêk Lao coù taøi nguyeân röøng lôùn nhaát cuûa huyeän Ñaêk Mil vôùi dieän tích röøng chieám ñeán 76,90% dieän tích röøng cuûa huyeän (20.198,07 ha/ 26.241 ha) vaø chieám ñeán 79,61% dieän tích ñaát töï nhieân cuûa xaõ, ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån caùc loaïi hình du lòch sinh thaùi, nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt trieån caùc ngaønh ngheà cheá bieán laâm saûn.

Ñaêk Lao coù ñöôøng bieân giôùi vôùi nöôùc baïn CPC, chieàu daøi khoaûng L=34,50 km chaïy theo höôùng töø baéc xuoáng nam (doïc suoái Ñaêk Ñam); coù yù nghóa heát söùc quan troïng khoâng chæ vôùi Ñaêk Noâng, Taây nguyeân maø vôùi caû nöôùc.

    II. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN XAÕ ÑAÊK LAO.

1. Vò trí ñòa lyù:

Ñaêk Lao coù ñòa giôùi haønh chính chaïy doïc theo höôùng Baéc-Nam; theo höôùng naøy, chieàu daøi khoaûng 30 km; theo thöôùng Ñoâng-Taây choã roäng nhaát khoaûng 13,50 km (khu vöïc giaùp vôùi xaõ Ñaêk R’La vaø huyeän Cö Juùt);

- Phía Baéc:    giaùp caùc xaõ Cö Knia, xaõ Ñaêk Droâng, Ñaêk Wil cuûa huyeän Cö Juùt.

- Phía Nam:   giaùp xaõ Thuaän An vaø thò traán Ñaêk Mil;

- Phía Taây:    giaùp tænh Moldolkiri cuûa Vöông quoác CPC;

- Phía Ñoâng: giaùp caùc xaõ Ñaêk N’Droùt, Ñaêk R’La, Ñöùc Maïnh huyeän Ñaêk Mil.

2. Ñaëc ñieåm veà khí haäu, thôøi tieát:

Ñaêk Lao mang khí haäu chung cuûa Taây Nguyeân; trong naêm coù 02 muøa roõ reät, muøa möa töø thaùng 4 ñeán thaùng 11, taäp trung treân 90% löôïng möa caû naêm, muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán heát thaùng 3 naêm sau, löôïng möa khoâng ñaùng keå, löôïng möa trung bình haøng naêm töø 1.700-1.800 mm; nhieät ñoä bình quaân 22o3 C, aåm ñoä khoâng khí bình quaân naêm laø 85%, höôùng gioù thuaän theo 02 höôùng gioù chính, gioù taây nam xuaát hieän vaøo caùc thaùng muøa möa, toác ñoä gioù trung bình 1,97 m/s; gioù ñoâng baéc xuaát hieän vaøo caùc thaùng muøa khoâ, toác ñoä gioù trung bình 2,24 m/s.

3. Ñaëc ñieåm veà ñòa hình:

Theo baûn ñoà hieän traïng söû duïng ñaát naêm 2020 cuûa xaõ Ñaêk Lao, tyû leä 1/10.000; heä toïa ñoä Quoác gia VN2000; xaõ Ñaêk Lao coù ñoä cao töø 293,70 ñeán 850 m; ñòa hình xaõ Ñaêk Lao thaáp daàn theo höôùng taây nam veà ñoâng baéc; khu vöïc cao nhaát coù ñoä cao 850 m giaùp vôùi xaõ Thuaän An ôû phía Nam; ñieåm thaáp nhaát coù ñoä cao 293,70 ôû cöïc ñoâng baéc giaùp vôùi xaõ Ñaêk Wil huyeän Cö Juùt.

Xaõ Ñaêk Lao coù ñòa hình ña daïng, coù nhieàu ñænh nuùi xen keõ nhau taïo neân nhöõng thung luõng vaø hình thaønh caùc con suoái; vì vaäy, xaõ Ñaêk Lao coù maät ñoä suoái bình quaân 0,35-0,40 km/km2;

          Dân số theo báo cáo của Công an xã tính đến tháng 5/2021 có 2213 hộ với 9423 nhân khẩu, sau khi tiến hành sát nhập, địa bàn hành chính được chia thành 10 thôn. Đắc An, Đắc Kim, Đắc Lộc, Đắc Lợi, Đắc Phúc, Đắc Quang, Đắc Tâm, Đắc Thọ, Đắc Thủy, Đắc Xuân.