DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BTV, 10 CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ NHIỆM KỲ  2021-2026

 

Bà Vũ Thị Hoàng Nga

Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

SĐT: 0972011393

Bà Trần Thị Hoa

CHT PN Thôn Đắc Thuỷ

SĐT: 0384573854

Bà Hoàng Thị Thái

Phó chủ tịch HLHPN

SĐT: 0384573854

Bà Vũ Thị Chi

 CHT PN Thôn Đắc Quang

SĐT: 0346376136

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mẫn

 CHT PN Thôn Đắc Lợi

SĐT: 0869737463

Bà Trần Thị Hằng

 CHT PN Thôn Đắc An

SĐT: 038599178

 

Bà Nguyễn Thị Huệ

 CHT PN Thôn Đắc Lộc

SĐT: 0915233411

 

Bà Nguyễn Thị Vân

 CHT PN Thôn Đắc Tâm

SĐT: 0383181881

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ

 CHT PN Thôn Đắc Phúc

SĐT: 0979314432

Bà Vương Thị Nam

CHTPN Thôn Đắc Xuân

SĐT: 0976970547

Bà Nguyễn Thị Thu

 CHT PN Thôn Đắc Thọ

SĐT: 0973855802