DANH SÁCH TRÍCH NGANG

BTT, BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY XÃ ĐẮK LAO, NHIỆM KỲ 2022 - 2025

Ông Lê Minh Tài

Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND Xã Đắk Lao

SĐT: 0979568685

 

 

 

 

 

 

 

Bà Trần Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ Công an xã Đắk Lao

SĐT: 0985496369

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Hoàng Minh Cảnh

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Phúc

SĐT: 0382632865

Bà Trịnh Thị Hằng

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Quang

SĐT: 0931638043

Ông Hồ Văn Dữ

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Lợi

SĐT: 0977945382

Ông Nguyễn Bá Lộc

 Bí thư Chi bộ thôn Đắc Lộc

SĐT: 0982114470

Ông Phan Xuân Sỹ

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Kim

SĐT: 0977198112

Ông Nguyễn Trọng Tịnh

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Tâm

SĐT: 0977639058

Ông Nguyễn Khắc Chinh

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Thọ

SĐT: 0935687920

Bà Vương Thị Nam

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Xuân

SĐT: 0976970547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Trần Văn Bình

 Bí thư Chi bộ thôn Đắc Thủy

SĐT: 0917433468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông Phạm Duy Hồng

  Bí thư Chi bộ thôn Đắc An

SĐT: 0326724230

 

 Ông Đào Ngọc Thanh 

Bí thư Chi bộ thôn Đắc Xuân

SĐT: 0906542500